Info

Vastuullisen kesätyön periaatteet

Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuvat työnantajat
sitoutuvat hyvän kesätyön periaatteisiin: 
 

001 Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

002 Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

003 Perehdytys ja ohjaaminen

Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

004 Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

005 Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

006 Kirjallinen työsopimus ja todistus

Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

 

Millainen on hyvä kesätyöntekijä?

Tällainen on siis vastuullinen kesätyönantaja, mutta millainen on hyvä kesätyöntekijä? Sitä selvittelee #lovemilla-elokuvasta tuttu Milka Suonpää Kunkoululoppuu.fi-sivuston tuottamassa videossa.

 

 

Tietoa kampanjasta

Vastuullinen kesäduuni 2016 on T-MedianTaloudellisen tiedotustoimisto TATinSoneranNokian, RAY:n ja Oikotien yhteinen kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan 14-29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja.

 

Työnantajille kesätyö on ainutkertainen tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden työntekijöihin. Hoitamalla kesätyöasiat vastuullisesti työnantaja voi varmistaa vetovoimansa, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

 

Myös suuri yleisö odottaa työnantajilta vastuullisia tekoja. Vastuullinen kesäduuni on työnantajalle mahdollisuus kantaa vastuunsa nuorista – ja kertoa siitä. Kampanjan osallistumismaksu on mikroyrittäjille (alle 10 työntekijää) 20 € + alv, pienille ja keskisuurille työnantajille (alle 250 työntekijää) sekä kuntatoimijoille 200 € + alv ja suurille (yli 250 työntekijää) 400 € + alv.

 

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan vetovastuu siirtyi vuonna 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiöltä Taloudellinen tiedotustoimisto TATille ja T-Medialle. Vuonna 2015 kampanjaan osallistui 262 työnantajaa. Nyt työnantajia on mukana jo yli 300. Yhdessä he tarjoavat ennätykselliset yli 48 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.

 

Vastuullinen kesäduuni -kampanjalla on vuosittain arvovaltainen suojelijansa. Vuoden 2016 suojelijana toimii Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan suojelijana toimi Helkama Emotor Oy:n toimitusjohtaja Satu Helkama.   

 

Ilmoittaudu tästä mukaan kampanjaan!

 

Hyvät kesätyökokemukset elävät videoina

Kun olette panostaneet hyvään kesätyönantajuuteen ja kesätyökokemukseen, kannattaa hyvistä saavutuksista myös viestiä. Videolla kerrot elävästi ja kokemuksellisesti työpaikkanne ilmapiiristä kesätyöntekijän silmin.

Kahdella edellisellä kesätyökaudella tuotimme kesäduunivideoita mm. Soneralle, Helsingin kaupungille ja Suomen Pankille. Nyt haluamme, että useampi yritys innostuu kertomaan kesätyöntekijöidensä tarinan videolla, ja olemme liittäneet videon osaksi kumppanuuspakettejamme.

 

Työnhakijalle: etsitkö kesätyötä?

Jos etsit kesätyöpaikkaa, ota rohkeasti yhteyttä kampanjassa mukana oleviin työnantajiin

 

Lisätietoja kampanjasta

Päivi Salminen-Kultanen
paivi.salminen-kultanen (at) t-media.fi
040 727 9717

 

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
liisa.tenhunen-ruotsalainen (at) tat.fi
040 545 2198

 

Markkinointi ja viestintä

Vesa Vilenius
vesa.vilenius (at) t-media.fi
050 560 8488

 

Gabrielle Vikman
gabrielle.vikman (at) t-media.fi
050 324 3264

 

Information om kampanjen

Vastuullinen kesäduuni 2016 är T-­Medias, Ekonomiska informationsbyråns, Soneras, Nokias, Penningautomatföreningen RAYs och Oikoties gemensamma kampanj, vars syfte är att utmana arbetsgivare att erbjuda flera sommarjobbsplatser med bättre kvalitet för unga. Vårt mål är att få med så många arbetsgivare som möjligt och väcka diskussion om sommarjobbens betydelse för unga och för arbetsgivare.

För arbetsgivare är sommarjobb ett unikt möjlighet att göra ett bra första intryck för framtidens resultatgivare. Genom att hantera sommarjobbsfrågan på ett stiligt och ansvarsfullt sätt säkerställer arbetsgivaren sin ställning, när tävlingen om kunnig arbetskraft skärps. Den stora publiken väntar också på ansvarsfulla åtgärder av arbetsgivaren.

Vad som Vastuullinen kesäduuni 2016 -­kampanjen erbjuder för arbetsgivaren är ett lätt och roligt sätt att bära ansvar för unga, och berätta om det. Kampanjens deltagaravgift för mikroföretagare (under 10 arbetare) är 20 € + moms; för små och mellanstora företag (under 250 arbetare) samt kommuner 200 € + moms; för stora företag (över 250 arbetare) 400 € + moms.

Ansvaret för Vastuullinen kesäduuni skiftes år 2015 från Barn-­ och ungdomsstiftelsen i Finland till Ekonomiska informationsbyrån TAT och T-­Media. År 2015 deltog sammanlagt 262 företag, som erbjöd över 40 000 ansvariga sommarjobb med hjälp av kampanjen. I år är det redan över 300 arbetsgivare som deltar i kampanjen. Tillsammans ska de bjuda över 50 000 ansvarsfulla sommarjobb.

 

Varje år har Vastuullinen kesäduuni -kampanjen ett eget prestigefullt skyddare. År 2016 är kampanjens beskyddare Timo Ritakallio, som är verkställande direktör i Ilmarinen. Förra år var kampanjens beskyddare Helkama Emotors VD Satu Helkama.

 

Deltagande arbetsgivare binder sig till principerna för ett bra sommarjobb:

 

001 Bra sökandeerfarenhet

För unga är sökandet av sommarjobb ett av årets mest spännande saker. En ansvarig sommarjobbsarbetsgivare håller sökanden uppdaterade med hur rekryteringsprocessen framskrider. Man meddelar också dem som inte blir valda.

 

002 Meningsfullt arbete

Genom sommarjobbet skapar den unga sin första konkreta uppfattning om arbetslivet, om olika områden och yrken. Ett meningsfullt sommarjobb motsvarar den ungas färdigheter och är lämpligt utmanande. Arbetsuppgifterna, ansvaren, befogenheterna och förväntningarna är klart definierade. En ansvarig arbetsgivare ger den unga en positiv bild av arbetslivet, vilket uppmuntrar till att studera och ta examen för att snabbare komma in i arbetslivet.

 

003 Orientering och vägledning För

Orientering och vägledning utses en ansvarsperson som i början berättar för sommarjobbaren om arbetsplatsens regler och uppförandekoder. Med en väl utformad och genomförd vägledning slipper den unga snabbt in i arbetsuppgiften, lär sig och utvecklas. Att ge feedback är en viktig del av vägledningen.

 

004 Rättvisa och jämlikhet

Den unga behandlas likvärdigt med de andra anställda. Man tar med den unga som en fullvärdig medlem av arbetsgemenskapen genast från början. Att ge stöd för den unga är hela arbetsgemenskapens uppgift. För sommarjobbaren skall det erbjudas i mån av möjlighet, en likadan arbetsmiljö och likadana arbetsverktyg som för de andra anställda.

 

005 En rimlig lön

För sommarjobbaren betalas en rimlig lön som går i enlighet med arbetets krav och den ungas

 

006 Ett skriftligt arbetsavtal och intyg

En ansvarsfull arbetsgivare gör alltid ett skriftligt arbetsavtal med den unga. Vid arbetets slut ges ett lämpligt arbetsintyg, fast den unga själv inte frågar efter det. Arbetsgivaren går igenom feedbackmed den unga och uppmuntrar honom/henne att berätta sin åsikt.

A campaign to promote a responsible attitude towards summer jobs

Responsible Summer Job 2016 is a campaign jointly organized by T-Media, Economic Information Office TAT,  Sonera, Nokia, Raha-automaattiyhdistys RAY and Oikotie. Its aim is to challenge employers to offer young people more and better quality summer jobs. The campaign also raises awareness on the importance of summer jobs and early job experiences.

Summer jobs give employers a unique opportunity to make a good first impression on future talents. By managing the summer job process responsibly and fairly, employers stay at the top of mind with young candidates when the competition for talented workers gets tougher.

 

What’s more, the general public also expects employers to act responsibly. The Responsible Summer Job campaign offers companies an easy way to take responsibility for young people – and build their employer brand. The entry fee to join the campaign is 20 € + VAT for micro-entrepreneurs (less than 10 employees); 200 € + VAT for small and medium-sized companies (less than 250 employees) and communes; 400 € + VAT for big companies (more than 250 employees).

The campaign was coordinated by Lasten ja nuorten säätiö until 2015, when it was shifted to Economic Information Office TAT and T-Media. Last year a total of 262 companies joined the campaign, offering more than 40 000 responsible summer jobs in 2015. At this point already more than 300 companies have joined Responsible Summer Job 2016, and they will be offering over 50 000 responsible summer jobs this year.

 

Every year the campaign has its own prestigious patron. In 2016, the patron of the Responsible Summer Job campaign is the CEO of Ilmarinen, Timo Ritakallio. Last year’s campaign patroness was Satu Helkama, the CEO of Helkama Emotor.

 

The employers participating the “Responsible summer job 2016” campaign commit to the following principals:

 

1. Good candidate experience

 

For young people the outcome of their summer job application is the most anticipated news at spring. Therefore it’s important to communicate the recruitment process well. All applicants must be told the recruitment results in a fair period of time. 

 

2. Meaningful work

 

Young people build their first conceptions on working life and different professions in summer jobs. Duties, responsibilities, rights and expectations must be are clearly set out. A responsible employer makes a good impression to summer workers and and also encourages them to study and graduate in time.

 

3. Induction and training

 

A specific person is given the responsibility for the introduction of summer employees. Summer employees are told about workplace rules and, when necessary, etiquette. Training gives young people a detailed and correct idea of the employer and their business as well as the work performed there. Feedback is also an important part of training and should not be neglected.

 

4. Justice and equality

 

Young people are aware of their rights and they are treated equally with other employees. Summer employees are fully accepted as a part of the community. If possible, summer employees should be offered the same equipment and working environment.

 

5. Fair wages

 

The level of monetary compensation should reflect the employee’s previous work experience and the value of labor performed.

 

6. A written contract and a certificate of employment

 

A responsible employer always signs a written contract with the summer employee. At the end of the employment the summer worker receives an appropriate certificate of employment.